คลังเก็บป้ายกำกับ: TRANSACTION

ออก พ.ร.บ.ใหม่ดัน ETDA เป็นหน่วยงานกำกับดูแล “ธุรกิจบริการด้านธุรกรรมดิจิทัล” เต็มตัว

ออกกฎหมายใหม่รับสงกรานต์… เมื่อ พ.ร.บ. 2 ฉบับใหม่ เพิ่มอำนาจให้ “สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” หรือ ETDA กลายมาเป็นหน่วยงานทำหน้าที่กำกับดูแล (Regulator) ธุรกิจบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มตัว หากใครไม่ขึ้นทะเบียนหรือขอใบรับอนุญาต มีสิทธิ์ถูกปรับเงินหรือติดคุก!

เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ 2 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ออกมา ได้แก่ พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ความน่าสนใจของกฎหมาย 2 ฉบับที่ออกมา คือ การปรับให้องค์กรอย่าง “สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” หรือ ETDA กลายมาเป็น “สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่องค์กรมหาชนอีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลงจาก พ.ร.บ.ETDA ฉบับใหม่

ETDA ภายใต้ พ.ร.บ. ใหม่ที่ออกมานี้ จะมีลักษณะคล้ายกับหน่วยงานที่ทำงานด้านกำกับดูแล (Regulator) อย่างเช่น กสทช. ที่เน้นกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แต่ ETDA จะมีอำนาจดูแลด้านการทำธุรกิจบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล (Electronic Transaction) มากขึ้น เช่น

 • กำหนดมาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Digital ID ในฐานะ Regulator
 • ทำ Recommendation ด้านมาตรฐาน ในฐานะ Rugulator
 • การกำกับดูแลผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • การให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

นอกจากนี้ ETDA ยังระบุว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม (Innovation) สำหรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โดยจะศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาข้อเสนอแนะที่สำคัญ แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ และพัฒนาระบบต้นแบบพร้อมสนามทดสอบสำหรับทดลองการใช้งาน (Prototype and Sandbox) อีกด้วย

แน่นอนว่า พ.ร.บ. ETDA มีการระบุให้สรรหากรรมการดำรงตำแหน่งใหม่ทั้งหมด โดยให้ ‘ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์’ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) รักษาการไปเป็นการชั่วคราว แทนที่ ‘สุรางคณา วายุภาพ’ ผู้อำนวยการ ETDA คนเดิม

การเปลี่ยนแปลงจาก พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3)

พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่ออกมานี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายมาจาก พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

หากดูการแก้ไขข้อกฎหมายที่น่าสนใจ จะพบว่ามีการเพิ่มอำนาจให้ ETDA ดำเนินการต่อธุรกิจบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น

 • ถ้าต้องมีการยื่นเอกสารมาแสดงกับราชการ แล้วมีเอกสารนั้นเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้และไม่มีความเปลี่ยนแปลง ก็ถือว่าข้อความนั้นเป็นหนังสือที่สามารถใช้งานได้ (มาตรา 8)
 • ธุรกิจบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการแจ้งให้ทราบ ขึ้นทะเบียน หรือได้รับใบอนุญาตก่อน เพื่อความมั่นคงทางการเงินและพาณิชย์ เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน (มาตรา 32)
 • หากไม่มีการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐใดเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมดูแล ก็มอบอำนาจให้ ETDA เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย (มาตรา 32)
 • ถ้าประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับ
  ใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 44/1)
 • ถ้าประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ขึ้นทะเบียน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 45)
 • ถ้าธุรกิจที่ต้องขึ้นทะเบียนนั้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถถูก ETDA ปรับได้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท ส่วนธุรกิจใดต้องขอรับใบอนุญาต นั้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถถูกปรับได้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท ซึ่ง ETDA มีอำนาจสั่งให้ธุรกิจนั้นๆ แก้ไขการดำเนินการให้ถูกต้องได้เช่นกัน (มาตรา 33/1 และมาตรา 34)

รวมถึงมีการระบุถึง “คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ที่ติดตามการทำงานเรื่อง ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 36) ให้เป็นดังนี้

 • คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, นิติศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์, สังคมศาสตร์ และด้านอื่นๆ
 • ให้ปลัดกระทรวง DE เป็นรองประธานกรรมการ
 • เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 8 คนมาเป็นประธานคณะกรรมการ

ส่วนคณะกรรมการฯ ที่มีอยู่เดิม ให้อยู่ดำรงตำแหน่งไปก่อน จนกว่าจะสรรหาใหม่ได้

สรุป

แน่นอนว่าทั้ง “สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ร่างใหม่ของ ETDA ในฐานะ Regulator และ “คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ยังอยู่ภายใต้กระทรวง DE เหมือนเดิม

โดยกฎหมายทั้ง 2 ฉบับที่เรากล่าวไปข้างต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

น่าจับตาว่าการดำเนินของ ETDA ในฐานะผู้กำกับดูแลธุรกิจบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป และหากมีรายละเอียดอื่นๆ ที่น่าสนใจ เราจะมารายงานให้ทราบกันต่อไป

 
Source: thumbsup

from:https://thumbsup.in.th/2019/04/new-laws-change-etda-to-regulator-of-electronic-transactions/

โฆษณา

เปิดตัว“พร้อมการ์ด เดบิต มาสเตอร์การ์ด”รับเศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมไร้เงินสด

มาสเตอร์การ์ด ผนึกกำลังกับเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ (National Interbank Transaction Management and Exchange) แนะนำ “พร้อมการ์ด เดบิต มาสเตอร์การ์ด” (PromptCard Debit Mastercard) บัตรเดบิตร่วมเพื่อการทำธุรกรรมและซื้อสินค้า (co-badged payment) ครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ “พร้อมการ์ด” (PromptCard)

โดยบัตรพร้อมการ์ด เดบิต มาสเตอร์การ์ด ที่ได้รับการพัฒนาใหม่นี้สามารถรองรับการใช้งานในต่างประเทศ และการทำธุรกรรมออนไลน์ได้ซึ่งสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาลไทย ที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมไร้เงินสด โดยผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย มีความมั่นคง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ พร้อมการ์ด เดบิต มาสเตอร์การ์ด มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชิปและรหัส (chip and PIN) ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้จับจ่ายใช้สอยสินค้าจากเครือข่ายร้านค้าของมาสเตอร์การ์ดทั่วโลก รวมถึงสามารถใช้ถอนเงินสด โอนเงิน และทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม รวมถึงการชำระเงินให้ร้านค้าในประเทศไทยและทั่วโลกได้อีกด้วย

นาวสาววรรณา นพอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ กล่าวว่า “เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ผู้ดูแลธุรกรรมต่างๆ ของพร้อมการ์ด เดบิต มาสเตอร์การ์ดในประเทศเพื่อให้ธนาคารที่เป็นสมาชิกและผู้ถือบัตรชาวไทยดำเนินธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพด้วยโครงสร้างพื้นฐานและระบบปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับโลก เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์และมาสเตอร์การ์ดซึ่งเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกของเราทำงานร่วมกันเพื่อมอบนวัตกรรมการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับได้ทั้งมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานสากล”

 ด้านนายเดวิด ชาน รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาตลาด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า “มาสเตอร์การ์ดมีความมุ่งมั่นต่อประเทศไทยอย่างเต็มที่ และพร้อมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอย่างแข็งขันเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไร้เงินสด วันนี้เรามีความยินดีที่ได้มีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมอนาคตการชำระเงินในประเทศไทยด้วยการเปิดตัวพร้อมการ์ด เดบิต มาสเตอร์การ์ดร่วมกับเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ เพื่อผลักดันศักยภาพด้านอี-คอมเมิร์ซของประเทศไทยอย่างแท้จริง เราให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเครือข่ายการชำระเงินที่ใช้เทคโนโลยีการชำระเงินรูปแบบใหม่ล่าสุดซึ่งให้ความมั่นคงปลอดภัยและเรียบง่าย”

ในเบื้องต้น พร้อมการ์ด เดบิต มาสเตอร์การ์ดจะได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต และธนาคารยูโอบี บัตรดังกล่าวยังสามารถใช้ได้กับเครือข่ายร้านค้าของมาสเตอร์การ์ดทั่วโลกได้อีกด้วย

 
Source: thumbsup

from:http://thumbsup.in.th/2017/05/promptcard-debit-mastercard/

Alipay ทำสถิติ Transaction ทะลุ 1 พันล้านครั้งต่อวัน

alipay_front

บริการชำระเงินออนไลน์ยอดฮิต Alipay จากจีนโชว์สถิติใหม่ด้วยยอดใช้บริการสูงสุดแตะระดับ 1 พันล้านทรานเซกชันต่อวัน สถิตินี้เป็นผลจากมหกรรมช้อปปิง Singles Day ที่ทำให้การใช้จ่ายบน Alipay มีความคึกคักแบบก้าวกระโดด

มหกรรมช้อปปิงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน 11 พฤศจิกายน 2016 ที่ผ่านมานั้นไม่เพียงทุบสถิติ “all-time high in spending” ที่ทำให้ตลาดออนไลน์ของ Alibaba มีเม็ดเงินสะพัดสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่มหกรรมนี้ยังช่วยเพิ่มจำนวนธุรกรรมหรือทรานเซกชันบนแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลอย่าง Alipay ด้วย โดยสถิติที่ถูกบันทึกไว้ขณะนี้คือ Alibaba ทำยอดขายได้ 1.77 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในวัน Singles Day วันเดียว ส่งให้ Alipay มีทรานเซกชัน 1.05 พันล้านครั้งในวันนั้น

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Alipay นั้นไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะบน Alibaba แต่กระจายตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันช้อปปิงอื่นด้วย นอกจากนี้ยังได้รับความนิยมในร้านค้าที่รับการจ่ายเงินดิจิทัล

Alipay-and-Apple-Pay-in-China

เบ็ดเสร็จแล้ว ยอดทรานเซกชันในวัน Singles Day ที่ Alipay ทำได้ 1.05 พันล้านครั้งนั้นคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นกว่า 48% ในวันเดียวกันของปีที่แล้ว โดยช่วงเวลาที่มีการใช้งานมากที่สุด การใช้งาน Alipay จะเฉลี่ยคิดเป็น 120,000 ครั้งต่อวินาที

สถิติน่าทึ่งของ Alipay เหล่านี้ถูกเปิดเผยโดยบริษัทในเครือ Alibaba ที่ spin-off แยกตัวไปตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ Ant Financial ซึ่งบริหาร Alipay อย่างจริงจังในขณะนี้

ปัจจุบัน Alipay ถูกบันทึกว่ามีฐานผู้ใช้ 450 ล้านคนทั่วโลก คาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นท่ามกลางการแข่งขันกับคู่แข่งสัญชาติเดียวกันอย่าง WeChat หรือผู้ท้าชิงจากอเมริกันเช่น Apple Pay

ที่มา : TechInAsia

 
Source: thumbsup

from:http://thumbsup.in.th/2016/11/alibaba-alipay-1-billion-transactions/