คลังเก็บป้ายกำกับ: IT_SEMINARS_AND_TRAINING

NCSA ร่วมกับ Trend Micro เปิดอบรม Security Awareness เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ฟรี

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช. | NCSA) ร่วมกับ Trend Micro จัดอบรม “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์” หลักสูตรเสริมสร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Build a Strong Security Awareness Program) ผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้และทักษะสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ฟรี

พิเศษ!! ลงทะเบียนและเข้าอบรมวันนี้เพื่อลุ้นรับ iPad Gen 9th (Wi-Fi) มูลค่า 11,400 บาท

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมความร่วมมือ

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่ความรู้ตลอดจนดำเนินการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนา และยกระดับมาตรฐาน (Train-the-Trainer) บุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อไปในอนาคต
 • เพื่อนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการเสนอแนะและสนับสนุนในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มีการดำเนินการเชิงปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามใหม่ ๆ

หลังจากที่โลกได้เปลี่ยนแปลงจากยุคของข้อมูลข่าวสารไปสู่ยุคไซเบอร์อย่างทุกวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) กำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ท้าทายความสามารถของทุกประเทศและทุกภาคส่วนธุรกิจ เนื่องจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ถูกนำเข้ามาทดแทนเทคโนโลยีเดิทในอดีตเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตบนที่มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายขึ้น แต่กลับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณโดยเราแทบไม่รู้ตัว

นอกเหนือจากการมีเทคโนโลยีการป้องกันชั้นเลิศและกระบวนการภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว หลักสูตรเสริมสร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Build a Strong Security Awareness Program) นี้ จะช่วยให้บุคลากรในองค์การของท่านได้มีความตระหนักรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) ที่มีการใช้เทคนิคใหม่ที่เพิ่มความสลับซับซ้อนยากต่อการตรวจจับ ผ่านช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายกว่าเก่า เพื่อจุดประสงค์ในการล้วงข้อมูลความลับส่วนบุคคล การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ยักยอกทรัพย์มากขึ้น และไม่ได้มีเป้าหมายเจาะระบบเครือข่ายธนาคาร หรือผู้ให้บริการธุรกรรมออนไลน์เหมือนในอดีตเพียงเท่านั้น แต่ได้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งเข้าถึงได้ง่ายกว่าแทน โดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้งานทั่วไป หรือใช้เครื่องมือหลอกลวงด้วยหลักการจิตวิทยาในสิ่งที่เหยื่อชอบ เพื่อที่จะให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีการเก็บข้อมูลสำคัญ และอาจส่งผลกระทบในวงกว้างหากถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้รู้เท่าทันและวางแผนในการรับมือกับภัยคุกคามแทางไซเบอร์ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ๆ ทุกวันได้อย่างทันท่วงที โดยในหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้

 1. สถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ล่าสุด
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 3. ภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบัน
 4. การดูแลตัวเองให้มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

หลักสูตรเสริมสร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Build a Strong Security Awareness Program) แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรย่อย ได้แก่

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป

 • อบรมวันที่ 28 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 – 17:00 น.
 • เหมาะสำหรับ IT Manager, Security Manager, SOC Manager, Security Engineer, System Engineer, IT Operations, บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจด้านความมั่นคงปลอดภัย

หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกสอน

 • ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับหน่วยงานของท่านได้
 • ต้องเข้าร่วมหลักสูตรหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปมาก่อน
 • อบรมวันที่ 29 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 – 16:00 น.
 • เหมาะสำหรับ IT Manager, Security Manager, SOC Manager และ Security Engineer,

ท่านจะได้พบกับเนื้อหาที่เข้มข้น พร้อมแนวทางการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากอาชกรไซเบอร์ และแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมงเต็ม หน่วยงานใดที่สนใจสามารถส่งรายชื่อและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้ที่ https://forms.gle/gJvbt8BSao5thJvX7

หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม และทุกท่านจะได้รับใบรับรองการอบรม (Participant Certificate)

from:https://www.techtalkthai.com/build-a-strong-security-awareness-program-with-ncsa-and-trend-micro/

Dynatrace Webinar: ทำ DevSecOps ให้ไหลลื่นด้วยการใช้ระบบ AI

Dynatrace ร่วมกับ DPM (Thailand) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนา Dynatrace Webinar เรื่อง “ทำ DevSecOps ให้ไหลลื่นด้วยการใช้ระบบ AI” พร้อมอัปเดตความท้าทายและแนวทางปฏิบัติด้าน DevSecOps ล่าสุด ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: ทำ DevSecOps ให้ไหลลื่นด้วยการใช้ระบบ AI
ผู้บรรยาย: คุณสาธิต อู่พุฒินันท์ CTO จาก DPM (Thailand)
วันเวลา: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/8516340344884/WN_Ec-x0HRDQlWQPSOyN8Arxw

ในขณะที่องค์กรต่างๆ เริ่มนำแนวคิด DevOps มาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มรอบการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และรักษาเสถียรภาพของระบบ อุตสาหกรรมก็กำลังเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ทำให้ต้องผสาน Security เข้าไปใน DevOps สู่การเป็น DevSecOps

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ

 • ความท้าทายของ DevOps และประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • DevSecOps คืออะไร
 • การนำ DevSecOps มาใช้ในองค์กร
 • เทคโนโลยี AI ช่วยสนับสนุน DevSecOps ให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร

from:https://www.techtalkthai.com/dynatrace-webinar-improve-devsecops-with-ai/

Beryl 8 Plus Webinar: DRIVING A DATA CULTURE FOR OPTIMAL BUSINESS PERFORMANCE WITH TABLEAU BY BERYL 8 PLUS [26 Oct 2021]

Beryl 8 Plus ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจสูงสุดด้วย Tableau จากเบริล 8 พลัส” ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2021 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ : DRIVING A DATA CULTURE FOR OPTIMAL BUSINESS PERFORMANCE WITH TABLEAU BY BERYL 8 PLUS การขับเคลื่อนข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจสูงสุดด้วย Tableau จากเบริล 8 พลัส

ผู้บรรยาย :

– คุณวศิน ศรีศุกรี ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย-Solution / บริษัท Beryl 8 Plus
– คุณสมุจจ์ ถนัดสร้าง ตำแหน่ง Enterprise Sales Lead / Tableau
– คุณปภัสรา ตันธนาทิพย์ชัย ตำแหน่ง Solution Engineer / Tableau

วันเวลา : วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2021 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ภาษา : ไทย

ช่องทาง : Zoom Webinar

ลิงก์ลงทะเบียน : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MNFYNSP2QSy9ah2Q9zfIaw

ในโลกของข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือและเทคโนโลยีการแสดงข้อมูลด้วยภาพ มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล Tableau ช่วยให้คุณแปลงข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติงานและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก ด้วยการวิเคราะห์ภาพแบบไร้ขีดจำกัด และสร้างผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมต่อธุรกิจของคุณ ตั้งแต่องค์กรระดับโลกไปจนถึงสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นและธุรกิจขนาดเล็ก

from:https://www.techtalkthai.com/beryl-8-plus-webinar-driving-a-data-culture-for-optimal-business-performance-with-tableau-26-oct-2021/

HPE Aruba | Zscaler Webinar: WAN & Security Transformation with Aruba EdgeConnect and Zscaler Zero Trust Exchange

Zscaler ร่วมกับ HPE Aruba ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Network & Security เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “WAN & Security Transformation with Aruba EdgeConnect and Zscaler Zero Trust Exchange” ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: WAN & Security Transformation with Aruba EdgeConnect and Zscaler Zero Trust Exchange
ผู้บรรยาย: Chayaporn Keawpromman, Technical Consultant จาก Zscaler และ Chanon Ruangphunglhuang, SD-WAN Specialist จาก HPE Aruba 
วันเวลา: วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/2216340532259/WN_ujWhWqUgTEi5W2HRq-u7lA

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้การสร้าง WAN และ Security ในยุค Cloud-First รวมไปถึงการ Work from Anywhere อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยเมื่อไม่มีเครือข่ายขององค์กรคอยรองรับ เพราะ SD-WAN ที่ดี ต้องไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพ แต่ต้องมาพร้อมกับความมั่นคงปลอดภัยเสมอ!!

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

 1. สร้าง WAN และ Security ในยุค Cloud-First กับ Aruba EdgeConnect 
 • แนวโน้ม WAN และ Security ในยุค Cloud-First
 • ความต้องการด้าน WAN & Security ที่เปลี่ยนไป 
 • การสร้าง WAN & Security ที่เหมาะสมในยุค Cloud-First
 • รู้จัก Aruba EdgeConnect – Advanced SD-WAN
 1. Work from Anywhere อย่างมั่นคงปลอดภัยด้วย Zscaler Zero Trust Exchange
 • การเปลี่ยนแปลงของ Applications และ User ในยุค Digital Transformation
 • ความต้องการด้าน Work from Anywhere
 • ความท้าทายด้าน Security เมื่อไม่มีเครือข่ายขององค์กรมาปกป้องเราอีกต่อไป  
 • รู้จัก Zscaler Zero Trust Exchange เพื่อการ Work from Anywhere อย่างมั่นคงปลอดภัย

from:https://www.techtalkthai.com/hpe-aruba-zscaler-webinar-wan-and-security-transformation/

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Hitachi JP1 Webinar: Optimizing Cloud Services with Hitachi Workload Automation” [3 พ.ย. 2564]

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถปรับตัว และแข่งขันทางธุรกิจได้

องค์กรของคุณจำเป็นต้องพิจารณาถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยวางรากฐาน กำหนดเป้าหมายการทำธุรกิจ ตลอดถึงการลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน เพื่องานที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ควรนำมาใช้ ได้แก่ Cloud computing, ปัญญาประดิษฐ์, เครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ในงานสัมมนาครั้งนี้เราได้นำซอฟต์แวร์กลุ่ม Workload Automation จากบริษัท Hitachi Asia ซึ่งสามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้ ระบบสามารถจัดการงานจากส่วนกลาง โดยสั่งให้งานแต่ละส่วนทำงานอัตโนมัติอ้างอิงตามเวลา หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ อีกทั้งยังรอบรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม รวมถึงการทำงานบนคลาวน์ และรองรับการใช้งานร่วมกับแอพลิเคชั่นหลักขององค์กรได้ ตัวอย่างเช่น ระบบ ERP, CRM, DBMS, WMS หรือระบบอื่นๆ พร้อมฟังก์ชั่นเสริมสำหรับรับ-ส่งไฟล์ข้ามไซน์แบบที่สามารถขออนุญาตก่อนจัดส่ง สามารถตรวจเช็คสถานะการรับ-ส่งไฟล์ได้ และใช้ช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับฟังแบบเต็มๆ กับ “Hitachi JP1 Webinar: Optimizing Cloud Services with Hitachi Workload Automation”  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่าน Microsoft Teams  ได้ที่ https://forms.office.com/r/2rp6ZuyLp3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-089-4431 / thachpan@metrosystems.co.th

from:https://www.techtalkthai.com/msc-hitachi-jp1-webinar-optimizing-cloud-services-with-hitachi-workload-automation-3-nov-2564/

ขอเชิญรับชม Webinar หัวข้อ Seamlessly move your VMware workloads to Oracle Cloud ในงาน Oracle Cloud Day 21 ต.ค. 2021 เวลา 14.15น.

VMware และ Oracle ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ รับชม Webinar หัวข้อ Seamlessly move your VMware workloads to Oracle Cloud ภายในงาน Oracle Cloud Day วันที่ 21 ต.ค. 2021 เวลา 14.15น. – 14.45น. เพื่อเรียนรู้ถึงความสามารถของ Oracle Cloud VMware Solution ที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งาน VMware บน Oracle Cloud ได้ โดยสามารถย้ายระบบได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือต่างๆ และผสานระบบเข้ากับโซลูชันอื่นๆ ของ Oracle ได้ทันที

Seamlessly move your VMware workloads to Oracle Cloud @ Oracle Cloud Day

วันที่: 21 ตุลาคม 2021
เวลา: 14.15 – 14.45น.
ผู้บรรยาย: Khun Thanatip Yindee, Principal Technology Solutions Architect, Oracle และ Khun Charlie Kumpeeraparb, Senior Solution Architect, VMWare Thailand
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย): https://go.oracle.com/LP=116962

รับชมทางเลือกใหม่ในการใช้งาน VMware Cloud บน Oracle Cloud ด้วย Oracle Cloud VMware Solution (OCVS) ที่จะช่วยให้การใช้งาน VMware บน Cloud นั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดาย สามารถเชื่อมผสานเข้ากับระบบของ VMware ที่ใช้งานเดิมอยู่ภายในองค์กรเพื่อทำงานร่วมกันแบบ Hybrid Cloud ได้ทันที

ใน Webinar หัวข้อนี้ คุณจะได้พบกับประเด็นต่างๆ ดังนี้

 • ความสามารถของ Oracle Cloud VMware Solution
 • แนวทางการย้ายระบบเดิมที่มีอยู่ขึ้นไปใช้งานบน OCVS
 • การทำงานร่วมกันระหว่างระบบภายใน OCVS และความสามารถส่วนอื่นๆ บน Oracle Cloud

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับชมเนื้อหาดังกล่าว พร้อมกับเนื้อหาอื่นๆ ในงาน Oracle Cloud Day ได้ทันทีที่ https://go.oracle.com/LP=116962

from:https://www.techtalkthai.com/seamlessly-move-your-vmware-workloads-to-oracle-cloud-at-oracle-cloud-day/

Cyber Defense Initiative Conference 2021 เปิดลงทะเบียน Early Bird รับส่วนลดทันที 20%

Software Park Thailand และ ACIS Professional Center ร่วมกับเหล่าพันธมิตร เตรียมจัดงานสัมมนาประจำปีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน “Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) 2021” ซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้ธีม “Entrusting Digital Provenance, Digital Identity and Privacy Tech” ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ในวันนี้แล้ว … พิเศษช่วง Early Bird รับส่วนลดทันที 20% ถึงวันที่ 29 ตุลาคมนี้เท่านั้น

รายละเอียดงานสัมมนา CDIC 2021

ธีมงาน: Entrusting Digital Provenance, Digital Identity and Privacy Tech
วัน: 23 – 25 พฤศจิกายน 2019
เวลา: 9:00 – 17:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Conference
ราคาบัตรเข้าร่วมงาน: 6,900 บาท (ไม่รวม VAT) พิเศษช่วง Early Bird เหลือ 5,500 บาท
กำหนดการ: https://its.yt/TechTalk

ภายในงานท่านจะได้พบกับการอัปเดตความรู้และข่าวสารด้าน Cybersecurity ล่าสุดทั้งในไทยและทั่วโลก ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ รู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เทคนิคการโจมตีใหม่ๆ และความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงสาระสำคัญทั้งข้อกำหนดที่เป็นภาคบังคับและแนวทางจัดการสำหรับดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งสองฉบับ นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับ CDIC 2021 Live Show ซึ่งเป็นการสาธิตเทคนิคการเจาะระบบหลากหลายรูปแบบที่มีโอกาสจะถูกนำมาใช้จารกรรมและโจมตีในชีวิตจริงอีกด้วย

ไฮไลท์สำคัญของงานประกอบด้วย

 • Cybersecurity Trends 2022, Secondary Laws of Cybersecurity Act (CSA) and PDPA
 • Digital Tech & Privacy Tech
 • Identity-Centric Security, Self-sovereign Identity and Digital Identity Technologies
 • Digital Baht, Baht-backed Stablecoin, NFT, Digital Asset in Practice
 • Social Media as a New Source of Soft Power
 • IoT Vulnerabilities, IoT Security & Privacy Standards
 • Cybersecurity Transformation
 • Security-as-a-Service (SECaaS)
 • Secure Access Service Edge (SASE) for Identity-driven and Cloud-native Architecture
 • Share-based Intelligence
 • Geo-Targeted Phishing Threats
 • Mutex, Mutant Malware, Roots of Trust, Zero Trust
 • Competence-enablement base, Reskill, Upskill, Newskill for PDPA, CSA and Digital Technology
 • Capacity, Capability, Credentials for Professional and High-performing Workforce

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (CxO), IT Manager, Network & System Admin, IT Auditor, Software Developer, Law Enforcement, IT Risk & Compliance, Digital Forensic Investigator, IT Security Practitioner และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

from:https://www.techtalkthai.com/cdic-2021-early-bird-registration/

เชิญร่วมงานสัมมนา “ทำไม Aruba EdgeConnect SD-WAN ถึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิต”

HPE Aruba ร่วมกับ Westcon ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ทำไม Aruba EdgeConnect SD-WAN ถึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิต” พร้อมสาธิตการใช้งานจริง ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น. ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ฟรี

รายละเอียดงานสัมมนา

หัวข้อ: ทำไม Aruba EdgeConnect SD-WAN ถึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิต
วัน: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2021
เวลา: 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Event
ลิงก์ลงทะเบียน: https://westconapac.webex.com/westconapac/j.php?RGID=r3a10cdf66f2f4673a66c13e5928dce88

ทุกวันนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturer) หลายรายต้องเผชิญกับความท้าทายในการเชื่อมต่อระหว่างสาขาหรือโรงงานตามสถานที่ต่างๆ ที่อยู่หลากหลายประเทศหรือหลากหลายภูมิภาค และในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัย และประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย WAN รวมถึงการรับประกันการเชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ธุรกิจและข้อมูลการผลิตสามารถส่งได้ตรงเวลา รองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Aruba EdgeConnect สามารถมอบการเชื่อมต่อ WAN ที่ทรงประสิทธิภาพและยังสามารถช่วยเพิ่มให้การใช้งานแอปพลิเคชันมีศักยภาพสูงขึ้นได้อีกด้วย รวมถึงมีการบริหารการจัดการจากส่วนกลาง และสามารถทำการตรวจสอบดูการเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งข้อมูล ซึ่งช่วยให้ธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลได้อยู่เสมอ

กำหนดการบรรยาย

 • ทำความเข้าใจโครงสร้างและประสิทธิภาพของ Aruba EdgeConnect
 • มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าผู้ให้บริการ SD-WAN ไปกับ Aruba EdgeConnect
 • สาธิตการใช้งาน Aruba SD-WAN
  • เตรียม Network ให้พร้อมรับกับทุกแอปพลิเคชันด้วย FEC และ Adaptive FEC
  • รองรับปัญหาเรื่อง Latency ที่สูงด้วย Aruba Boost
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของแอปพลิเคชันด้วย Application Load Balance
  • บริหารจัดการสาขาได้อย่างรวดเร็วด้วย ZTP, ZTC, BIOs
  • ป้องกันระบบ WAN ด้วยการทำงานร่วมกับ Zscaler SASE

from:https://www.techtalkthai.com/why-aruba-edgeconnect-sd-wan-is-the-right-fit-for-manufacturers/

GIGABYTE Webinar: The Future of Open-Source Powered Infrastructure Cloud Technologies

GIGABYTE ร่วมกับ NIPA Cloud ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจเรื่อง Cloud Technologies เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “The Future of Open-Source Powered Infrastructure Cloud Technologies“ พร้อมเปิดเผยแนวคิดและเทคโนโลยีเบื้องหลังของ NIPA Enterprise Public Cloud คลาวด์สัญชาติไทยที่ใช้เทคโนโลยี Open Source ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น OpenStack Compute, Ceph Storage และ Tungsten Fabric Networking ก่อเป็น Cloud Infrastructure เทียบเท่าคลาวด์ระดับโลก พร้อมด้วย GRAID Technology จาก GIGABYTE และ AMD EPYC 3rd Gen ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: The Future of Open-Source Powered Infrastructure Cloud Technologies
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_30sv7e5SSRquwKi_R6-Teg

เป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้วที่เทคโนโลยี OpenStack ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ให้ถึงจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล (Plateau of Productivity) และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เราสามารถนำ Openstack มาใช้และทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาล รวมถึงอนาคตที่จะต่อยอดไปสู่ Hybrid Cloud และ 5G ได้อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้ศึกษาและทำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี OpenStack มานานกว่า 4 ปี สร้างทีมงานที่เป็นคนไทยทั้งหมด และเครื่องมือที่สามารถดึงศักยภาพของ Openstack ออกมาใช้งานอย่างเต็มที่ผ่านซอต์ฟแวร์ Nipa Cloud Platform (NCP) จนสามารถเปิดตัว Enterprise Public Cloud รุ่นล่าสุด สู้กับคลาวด์ระดับโลกได้ด้วยเซิร์ฟเวอร์อันทรงพลังจาก GIGABYTE และ CPU จาก AMD EPYC ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรทั้งทางด้านธุรกิจและเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนที่ต่ำ ความสามารถที่ครอบคลุม และการใช้งานที่รวดเร็ว พร้อมมาตรฐานที่นานาชาติให้การรับรองมามาอย่างมากมาย

กำหนดการ

 • Enterprise Public Cloud – It’s Time to Migrate to Local Cloud with Global Standards
  รู้จัก Nipa Cloud คลาวด์สัญชาติไทยสำหรับธุรกิจองค์กรที่มี SLA 99.99% เทียบเท่าคลาวด์ระดับโลก พร้อมเปิดเผยแนวคิดและเทคโนโลยีเบื้องหลัง ได้แก่ OpenStack: Victoria และ Tungsten Fabric บน AMD EPYC 2nd Gen และ GIGABYTE Cloud Servers พัฒนาโดยทีมงานคนไทย และผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 29110 และ CSA STAR
  บรรยายโดย: ดร. อภิศักดิ์ จุลยา CEO & Founder จาก NIPA Cloud
 • Software-Defined Storage by Ceph – Performance & Scale
  แนะนำ Ceph โซลูชัน Storage เบื้องหลังที่ทีมงาน R&D ของ Nipa Cloud ได้ออกแบบ ติดตั้ง และใช้งานในระบบ Enterprise Cloud ซึ่งสามารถขยายระบบได้อย่างไร้ขีดจำกัด มีความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เหมาะสำหรับ Data Pipelines แบบใหม่ ด้วยวิศวกรรมล่าสุดสำหรับ Data Analytics, AI/ML และ Workloads สมัยใหม่ พร้อมการปกป้องข้อมูลและ Hardware Failure อย่างครบครัน
  บรรยายโดย: คุณอริย์ธัช บุญตานนท์ Product Manager จาก NIPA Cloud
 • GIGABYTE & GRAID – The Future of Enterprise Data Protection
  GIGABYTE ร่วมลงทุนใน  GRAID Technology เพื่อพัฒนามาตรฐานใหม่ในการป้องกัน Enterprise/Cloud Data เราได้พัฒนา NVMe และ NVMeoF RAID Card ชิ้นแรกของโลก (NVMe SSD RAID) เพื่อให้ใช้งาน SSD ได้เต็มประสิทธิภาพ 100% ด้วยซอฟต์แวร์พิเศษและโซลูชันฮาร์ดแวร์ที่ยีดหยุ่นและทรงพลัง
  บรรยายโดย: คุณจุฑาทิพ กุมาร Marketing Communications Manager จาก GIGABYTE 
 • AMD EPYC 3rd gen : นิยามบทใหม่ สำหรับ Cloud Computing
  รู้จัก AMD EPYC™ เจเนอเรชันที่ 3 เป็น CPU เซิร์ฟเวอร์ x86 ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก กำหนดมาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่าทั้งประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และความสามารถในการปรับขยายเพื่อตอบสนองความต้องการปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ โครงข่าย Cloud Computing ในปัจจุบัน
  บรรยายโดย: คุณวีรวุฒิ วุฒิเลิศอนันต์ Solutions Architect: ASEAN จาก AMD

from:https://www.techtalkthai.com/gigabyte-webinar-the-future-of-open-source-powered-infrastructure-cloud-technologies-2/

VMware Webinar : เทคนิคการบริหารจัดการอุปกรณ์ iOS และ macOS ในระดับองค์กรอย่างมืออาชีพ [26 Oct 2021]

VMware ขอเรียนเชิญ IT infrastructure, IT Manager, IT Operation และชาวไอทีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “เทคนิคการบริหารจัดการอุปกรณ์ iOS และ macOS ในระดับองค์กรอย่างมืออาชีพ” ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้กับโซลูชัน VMware Workspace ONE ที่มีความสามารถในการจัดการอุปกรณ์ iOS และ macOS ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2021 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ : เทคนิคการบริหารจัดการอุปกรณ์ iOS และ macOS ในระดับองค์กรอย่างมืออาชีพ

ผู้บรรยาย : ทีมงานจาก VMware Thailand

วันเวลา : วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2021 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ภาษา : ไทย

ลิงก์ลงทะเบียน : Webinar Registration – Zoom

เชื่อว่าเกือบทุกบริษัทต่างเคยพบอุปสรรคประการหนึ่งเหมือน ๆ กัน ในการทำงานผ่านทางไกล หรือ WFH นั่นก็คือการที่องค์กรต่างต้องพึ่งพาแอปพลิเคชันที่หลากหลายในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่พนักงานจำนวนมากมีการใช้งานอุปกรณ์ปลายทางที่ทันสมัยขึ้นทุกวัน อย่างอุปกรณ์ iOS หรือ macOS ซึ่งมีการ upgrade ขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี

VMware มองเห็นช่องว่างในการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ขององค์กรและการที่พนักงานต้องการใช้อุปกรณ์ทันสมัยที่อยู่บน iOS หรือ macOS เพื่อการเข้าถึงแอปพลิเคชันขององค์กรทั้งเมื่ออยู่ภายในองค์กรหรืออยู่บนคลาวด์ (หรือทั้งสองอย่าง) จึงได้มีการพัฒนา VMware Workspace ONE ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับได้หลากหลายรูปแบบ พนักงานของท่านจะสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามรวมถึง iOS และ macOS และยังเป็นการเข้าถึงที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและสร้างการทำงานที่สอดคล้องกันไม่ว่าจะอยู่ภายนอกหรือภายในองค์กร ก็สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้อย่างแท้จริง

เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในโซลูชันและการทำงานร่วมกันของเรา VMware ร่วมกับผู้ชำนาญการด้าน iOSและ macOS ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังบรรยายผ่าน webinar ในครั้งนี้

หัวข้อการบรรยาย จะครอบคลุมถึง:

 • มีอะไรใหม่เพิ่มมาบน iOS และ macOS รุ่นล่าสุด
 • การใช้งานอุปกรณ์ iOS และ macOS ในระดับองค์กร
 • Workspace ONE features สำหรับอุปกรณ์ปลายทางที่เป็น iOS และ macOS และประโยชน์ที่จะได้รับ

from:https://www.techtalkthai.com/vmware-techtuesday-webinar-26102021-workspace-one-for-ios-and-macos-management/