Instagram เพิ่ม AI ตรวจสอบอายุผู้ใช้งาน ด้วยการสแกนใบหน้า

Instagram ประกาศเพิ่มวิธีการตรวจสอบอายุของผู้ใช้งาน เริ่มมีผลกับผู้ใช้ในอเมริกาที่พยายามแก้ไขอายุให้เกิน 18 ปี จากเดิมที่ผู้ใช้งานต้องแสดงบัตรประจำตัว (ID Card) โดยเพิ่มวิธีการยืนยันผ่านเพื่อน และอีกวิธีซึ่งมีรายละเอียดน่าสนใจคือ ส่งวิดีโอเซลฟี่แล้วใช้ AI ตรวจสอบอายุจากใบหน้า

ทั้งนี้ Instagram กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี โดยมีส่วนที่แตกต่างสำหรับผู้ใช้งานช่วง 13-17 ปี เช่น บัญชีจะตั้งค่าเป็นส่วนตัวเป็นค่าเริ่มต้น กำหนดไม่ให้คนไม่รู้จักติดต่อได้ รวมทั้งคอนเทนต์โฆษณาต่าง ๆ ก็ถูกปรับเนื้อหา

การตรวจสอบอายุผ่านวิดีโอเซลฟี่นั้น Instagram ร่วมมือกับ Yoti บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านวิธีตรวจสอบอายุผ่านใบหน้าด้วย AI โดยสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวผู้ใช้งานได้ด้วย มีลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งมีชุดข้อมูลที่เรียนรู้ความหลากหลายของคนทั่วโลก

ใครที่สนใจอยากลองใช้ AI ประเมินอายุของ Yoti สามารถลองได้ที่ลิงก์นี้

ที่มา: Meta

alt="Instagram"

from:https://www.blognone.com/node/129102