Cloudflare เปิดบริการ Pub/Sub กระจายข้อมูล รองรับมาตรฐาน MQTT

Cloudflare เปิดบริการส่งข้อมูลแบบ Pub/Sub โดยใช้โปรโตคอล MQTT ที่ได้รับความนิยมสูงในอุปกรณ์ IoT อยู่แล้ว

การส่งข้อมูลในรูปแบบ “ข้อความ” (messaging) เป็นรูปแบบที่จำเป็นต่องานจำนวนมาก บริการรูปแบบนี้สามารถใช้ส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด หรือกระจายข้อมูลออกไปยังบริการอื่นหลายๆ บริการที่ต้องการข้อมูล บริการที่ใช้งานมากๆ เช่น IoT สำหรับเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม, บริการทางการเงิน (ส่งคำสั่งซื้อขาย, การโอนเงิน, ราคาหุ้น ฯลฯ)

ทาง Cloudflare ระบุว่าบริการ Pub/Sub นี้จะครอบคลุมมาตรฐาน MQTT v5.0 ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนราคาค่าบริการตอนนี้ยังไม่เปิดเผย (ปกติบริการแบบนี้มักคิดตามจำนวนข้อความ และขนาดรวมข้อมูล) แต่สัญญาว่าจะมีแพ็กเกจฟรีให้ใช้งานได้ง่าย

ที่มา – Cloudflare

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/128493