ก.ล.ต. ระบุหาก NFT มีสิทธิอย่างอื่นจะเข้าข่าย Utility Token ถูกกำกับตามพ.ร.ก.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศระบุถึงสถานะการเป็น “สินทรัพย์ดิจิทัล” ของ NFT หรือ non-fungible token แล้ว โดยระบุอ้างอิงพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่ออกมาก่อนหน้านี้

ก.ล.ต. ระบุว่าหน่วยงานมีหน้าที่กำกับการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภท investment token และ utility token แบบไม่พร้อมใช้ตามใน พรก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ทำให้การกำกับดูแล NFT ของ กลต. ต้องดูว่า NFT นั้นเข้าข่าย สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่งตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ หรือไม่ และในประกาศวันนี้ได้กำหนดไว้ดังนี้

No Description

ประเภทแรกคือ NFT ที่มีการกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง เช่น มีการออก NFT ที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของที่มีลักษณะทางกายภาพที่จับต้องได้ (physical) หรือไฟล์ดิจิทัล หรือมีการสะสม NFT แล้วให้สิทธิแก่ผู้ถือไปแลกของหรือสิทธิอย่างอื่น

NFT ประเภทนี้จะเข้านิยาม utility token ไม่พร้อมใช้ ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ NFT ประเภทนี้จึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

แต่หาก NFT นั้น เป็นตัวทรัพย์สินนั้นเอง เวลาซื้อขายหรือโอนก็ติดไปด้วยกัน ไม่อาจแยกกันได้ และไม่ได้มีการกำหนดสิทธิใดๆ เพิ่มเติม และไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน เช่น NFT ที่สร้างขึ้นโดยการเก็บ digital file บน Interplanetary File System (IPFS) โดย digital file และเหรียญนั้นจะโอนติดไปด้วยกัน ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถแยกกันได้ NFT ดังกล่าวจะไม่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และไม่ถูกกำกับดูแลโดย พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ภาพจากแพลตฟอร์ม NFT Opensea

ก.ล.ต. ระบุว่า การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับ NFT ที่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ในลักษณะการเป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน หรือก็คือ NFT marketplace นั้น ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อน

พร้อมระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี NFT marketplace ที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลย และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตก่อนหน้านี้ ไม่สามารถนำ NFT ที่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มาให้บริการซื้อขายได้ โดยอ้างถึงประกาศของก.ล.ต. ที่ระบุให้ศูนย์ซื้อขายต้องมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาให้บริการซื้อขาย และหลักเกณฑ์นั้นต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก่อนประกาศเกณฑ์ใหม่ (จึงเหมือนการขออนุญาต ก.ล.ต. ก่อนให้บริการ)

ที่มา – สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/126584