Webinar: Next Generation Pattern Intelligence with Big data & i2 EIA

Betimes Solution ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Data เข้าร่วมงานสัมมนา Next Generation Pattern Intelligence with Big data & i2 EIA พร้อมรู้จักแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล Big Data ระดับองค์กร และกรณีศึกษาการตรวจสอบด้านการเงินและการสืบสวนสอบสวนจากทั่วโลก ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2021 เวลา 14.00 – 15.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Next Generation Pattern Intelligence with Big data & i2 EIA
ผู้บรรยาย:

  • คุณวิบูลย์ ฐานันดรสุข ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์ IBM Thailand
  • How Chee Mun, IBM i2 Solution Architect, AP
  • คุณเนตรนภา ชำนิวิกัยพงศ์ Chief Operating Officer (COO), i2 Specialist จาก Betimes Solutions
  • คุณประพาส พงศ์ดำรง Chief Technical Officer (CTO) จาก Betimes Solutions

วันเวลา: วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/7816375046057/WN_Q5H1jQNfSFa56_lW6_ITAw

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อทำความรู้จักแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล Big Data ระดับองค์กรจาก IBM ในมิติการตรวจสอบประเภทต่างๆ ขององค์กร พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์จริงๆ จากกรณีศึกษาการตรวจสอบด้านการเงินและการสืบสวนสอบสวนจากทั้งไทยและต่างประเทศ

กำหนดการ

  • Next Generation Big Data Management
  • World wide i2 Use Cases – ตัวอย่างการใช้งานจริงของ i2 จากทั่วโลกทางด้านการบังคับใช้กฎหมายและด้านอาชญากรรมทางการเงิน
  • Why i2 in Thailand? – ตัวอย่างการใช้งานจริงของ i2 ในประเทศไทยและทิศทางการใช้งานร่วมกับ Big Data ในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
  • Big data & i2 Technology Update Big Data

from:https://www.techtalkthai.com/webinar-next-generation-pattern-intelligence-with-big-data-and-i2-eia/