PTG คว้ารางวัล Best Companies to Work for in Asia 2021 จาก HR Asia Awards ระดับอาเซียน

ptg energy

ในยุคปัจจุบัน ไม่มีใครปฏิเสธว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรหลักที่ขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร องค์กรที่ยั่งยืนจึงไม่เพียงเป็นนายจ้างที่ดี หากต้องเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน ไม่เพียงเงินเดือน สวัสดิการและเนื้องานที่ท้าทาย แต่ยังหมายถึงโอกาสการเติบโต บรรยากาศการทำงาน และการสร้างความมีส่วนร่วมกับองค์กร เพราะพนักงานที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ มีความสุขและภาคภูมิใจกับองค์กรจะขับเคลื่อนองค์กรให้มั่นคงและยั่งยืน

รางวัลที่พีที ได้รับประจำปี 2564 จากผลการสำรวจวามคิดเห็นของพนักงานภายในองค์กรถึงการบริหารจัดการ ความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ผลสำรวจ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเติบโต ท้าทายอุปสรรค พร้อมก้าวไปข้างหน้าโดยสร้างบริบทการทำงานที่เปี่ยมด้วยวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร ความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม อิสระภาพในการคิดนอกกรอบ ซึ่งสนับสนุนความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ลงทุน ภาพสะท้อนนี้ส่งผลเชิงบวกโดยตรงต่อประสบการณ์ของลูกค้าที่ใช้บริการ และคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีที่สุด

“รางวัลเชิดชูองค์กรต้นแบบที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีนโยบายและแนวทางการดูแลพนักงานรอบด้าน ส่งผลให้เป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด พร้อมมุ่งมั่นส่งเสริมพนักงานพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคใหม่ พีทีมุ่งเน้นให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับองค์กร และพัฒนาทักษะให้พนักงานปรับตัวเข้ากับการแข่งขันในธุรกิจยุคใหม่โดยมีการส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าลองทำในสิ่งใหม่ และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญหนึ่งของรางวัลดังกล่าว”

ร่วมภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของพีทีองค์กรที่ขับเคลื่อนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และความอยู่ดีมีสุขของสังคมไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post PTG คว้ารางวัล Best Companies to Work for in Asia 2021 จาก HR Asia Awards ระดับอาเซียน first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/ptg-energy-best-companies-to-work-for-in-asia-2021/