Google เพิ่มแสดงผลการค้นหาเป็นข่าวท้องถิ่น พร้อมเครื่องมือค้นข้อมูลประชากร เพื่อการทำข่าว

Google เพิ่มเครื่องมือเพื่อการอ่านข่าวและทำข่าวท้องถิ่นหลายอย่าง เริ่มจาก Google Search เมื่อใช้คีย์เวิร์ดค้นหาประเภทข่าว ผลการค้นหาจะแสดงข่าวท้องถิ่นเพิ่มขึ้นมาด้วย และแสดงเป็น carousel แยกให้ตามรูปภาพด้านล่าง และยังสามารถทำความเข้าใจคีย์เวิร์ดการค้นหา อย่างเช่นหากค้นหาฟุตบอล ผลการค้นหาจะแสดงข่าวฟุตบอลในท้องที่มากขึ้น ฟังก์ชันนี้เปิดใช้งานทั่วโลก ครอบคลุมหลากหลายภาษา

No Description

No Description
เพิ่มแถบแสดงเนื้อหาเพิ่มเติมจากโซเชียลมีเดียที่อาจให้ข้อมูลได้ครอบคลุมกว่า

สำหรับเครื่องมือเพื่อการทำข่าวท้องถิ่น Google เปิดตัวเครื่องมือช่วยค้นข้อมูลประชากรในสหรัฐฯ ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร และความสามารถในการฝังลิงค์ข้อมูลลงในเว็บไซต์ข่าวของตัวเองได้

No Description

ที่มา – Google

from:https://www.blognone.com/node/125876