เชิญเข้าแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) ร่วมกับ Huawei (Thailand) และเหล่าพันธมิตร จัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 ซึ่งเป็นการแข่งขันความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ IT และเกียรติบัตร ผู้ที่สนใจสามารถจัดทีม 3 คนสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2021

Thailand Cyber Top Talent 2021 เป็นการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย จัดโดย NCSA และ Huawei (Thailand) โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเป็นการสร้างแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

  • เป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปอายุไปเกิน 30 ปี พร้อมแนบหลักฐานบัตรนักเรียน บัตรนิสิตนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
  • รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน สำหรับนักเรียนและนิสิตนักศึกษา สามารถมาจากต่างสถาบันหรืออยู่สถาบันเดียวกันได้ แต่ต้องอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
  • ผู้สมัคร 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  • ระดับมัธยมศึกษา – เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า สังกัดโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทย
  • ระดับอุดมศึกษา – เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ระดับประชาชนทั่วไป – เป็นประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

รูปแบบการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1 วันที่ 23 ตุลาคม – รอบคัดเลือก เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy
  • รอบที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม – รอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Attack the Virtual World

รางวัลการแข่งขัน – เงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ IT และเกียรติบัตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ เงื่อนไข รูปแบบการแข่งขัน และรางวัลได้ที่ https://thcybertoptalent.in.th/

from:https://www.techtalkthai.com/thailand-cyber-top-talent-2021-by-ncsa/