ดาวน์โหลดฟรี Global Blockchain Survey 2021 จาก Deloitte

Deloitte หนึ่งในบิ๊กโฟร์ด้านการตรวจสอบบัญชี ออกรายงาน Global Blockchain Survey 2021 ซึ่งรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติและการลงทุนทางด้าน Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลในปี 2021 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานไปศึกษาได้ฟรี

Global Blockchain Survey 2021 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 10 ประเทศชั้นนำในทุกๆ ภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 1,280 ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน FSI ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 10 เมษายน ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิจัยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมของทัศนคติและการลงทุนใน Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัล สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นและมุมมองของ Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลในหลากหลายมิติ รวมไปถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาด

รายงานฉบับนี้มีความยาวรวม 28 หน้า โดยเนื้อหาประกอบด้วย

  • การพลิกโฉม (Disruption) ในบริการด้านการเงิน (Financial Servcies)
  • จากความเป็นกายภาพสู่ความเป็นดิจิทัล
  • อนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลและหน้าที่ของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต
  • จากความเป็นดิจิทัลสู่อนาคตด้านการเงิน
  • ผลกระทบของสินทรัพย์ดิจิทัล

Deloitte_Global_Blockchain_Survey_2021

from:https://www.techtalkthai.com/deloitte-2021-global-blockchain-survey/