ช่วยต่อไม่ไหว ‘สินมั่นคงประกันภัย’ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ประกันเจอ-จ่าย-จบ ที่เคยเป็นที่นิยมมากในช่วงปีแรกของการแพร่ระบาดโควิด-19 เพราะเป็นหนึ่งในรูปแบบประกันที่ช่วยเหลือคนเดือดร้อนที่มีงบน้อย แต่ต้องการความมั่นใจในการรักษา เหตุผลที่บริษัทเองต้องยอมถอยและบอกเลิกการให้บริการนี้ อาจเพราะเจอผลกระทบจากการเบิกจ่ายจำนวนมากของผู้ป่วยที่หลากหลาย ทั้งตรวจเจอเชื้อแต่อาการไม่หนัก หรือมีความพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อติดเชื้อและรอรับเงินประกัน กลายเป็นหนึ่งรูปแบบของการรับเงินประกันแบบเต็มๆ ส่งผลให้กระทบกับการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยอาการหนักจริงๆ

โดยทาง ‘สินมั่นคงประกันภัย’ ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหา ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมีใจความว่า

ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด

ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติด เชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป

และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนการตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทาง ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ อันได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและการเดินทาง และประกันภัยอื่นๆ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ‘สินมั่นคงประกันภัย’ ยังคงมีรูปแบบประกันประเภทอื่นที่ให้บริการอยู่เช่นเดิม เพียงแค่อาจจะยุบรูปแบบประกันเจอ-จ่าย-จบไปก่อน เพราะอาจกระทบต่อลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ได้

from:https://www.thumbsup.in.th/smk-insurance-close-help-covid?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=smk-insurance-close-help-covid