Flash Express รับเงินทุน 150 ล้านดอลลาร์ จาก SCB 10X และ Buer Capital

Flash Express ประกาศรับเงินเพิ่มทุนในซีรี่ส์ D+ นำโดย SCB 10X และซีรี่ส์ E จากกองทุน Buer Capital เป็นเงินรวม 150 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทบอกว่าทำให้มูลค่ากิจการตามการเพิ่มทุนสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ มีสถานะเป็นยูนิคอร์นรายแรกของไทย

คมสันต์ ลี ซีอีโอ Flash Group กล่าวในเอกสารแถลงข่าวว่ากลยุทธ์หลัก คือการเป็นผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซแบบวันสต็อปในไทยและต่างประเทศ โดยจะเริ่มขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน

เงินเพิ่มทุนในรอบนี้บริษัทจะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยี และขยายธุรกิจไปสู่บริการใหม่ ๆ

ที่มา: KrAsia ภาพ BrandInside

alt="Flash Express"

from:https://www.blognone.com/node/122962