LINE ประกาศยกเลิกการ Log in บนคอมด้วยเบอร์โทร ตั้งแต่ 27 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

สำหรับใครที่ใช้ LINE บนคอมอาจต้องเปลี่ยนรูปแบบการเข้าสู […] More

from:https://www.iphonemod.net/line-announce-cancle-phone-number-login.html