‘การบินไทย’ ปี 2563 ขาดทุนหนัก 1.4 แสนล้าน เหตุรายได้ลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายคงที่สูง

การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการปี 2563 ขาดทุน 141,170.73 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้รวมลดลง 73.8% อยู่ที่ 48,311 ล้านบาท จากจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศทั้งของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ

สําหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 96,430 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อน 100,040 ล้านบาท (50.9%) เนื่องจากค่าใช้จ่ายแปรผันตามปริมาณการขนส่ง และจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายคงที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ขาดทุนจากการดําเนินงาน 48,119 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 287% จากปีก่อน

นอกจากนั้น ในปี 2563 การบินไทย และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 91,978 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • สำรองเงินชดเชยพนักงานในโครงการร่วมใจจากองค์กร จำนวน 3,098 ล้านบาท
  • ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน จำนวน 82,703 ล้านบาท
  • ผลขาดทุนจกการด้อยค่าซึ่งป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จำนวน 261 ล้านบาท
  • กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 206 ล้านบาท
  • ขาดทุนจากอัตราแลกปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 895 ล้านบาท
  • ผลขาดทุนสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิจำนวน 5,227 ล้านบาท

ทั้งนี้ การบินไทยอยู่ระหว่างจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลาวอนุญาตให้ผู้ทำแผนยื่นส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2564

และเมื่อได้ยื่นส่งแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท และศาลล้มละลายกลางจะพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

 

from:https://www.thumbsup.in.th/thai-airways-loss-140-billion?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=thai-airways-loss-140-billion