PCI SSC ประกาศออก PCI Secure SLC Standard 1.1

PCI Security Standards Council (PCI SSC) ได้ประกาศออกมาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคงปลอดภัยเวอร์ชันใหม่หรือ PCI Secure Software Lifecycle (SLC) เวอร์ชัน 1.1

PCI Secure SLC Standard เป็นพาร์ทหนึ่งในมาตรฐานของ PCI Software Security Framework (SSF) โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงขั้นตอนการประเมิน (Assessment) และข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Requirement) สำหรับ Software Vendor ที่ต้องการผนวกเข้ามาใช้การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ในเวอร์ชันใหม่หลักๆเลยคือเรื่องของการขยายเนื้อหาไปถึง Vendor ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม Payment Card เพื่อให้รองรับกับผู้เกี่ยวข้องในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างแท้จริง อย่างไรก็ดียังมีเนื้อหาอัปเดตส่วนอื่นโดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI-Secure-SLC-Standard-v1_1.pdf 

ที่มา : https://www.helpnetsecurity.com/2021/02/23/pci-slc-1-1/

from:https://www.techtalkthai.com/pci-secure-slc-standard-1-1-has-been-released/