WhatsApp ชี้แจงเพิ่ม หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อตกลงใช้งานใหม่ตามที่กำหนด จะยังได้แจ้งเตือนอีกระยะหนึ่ง

WhatsApp ประกาศข้อตกลงการใช้งานใหม่ที่ต้องแชร์ข้อมูลให้ Facebook ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2021 เป็นต้นไป ในตอนแรก WhatsApp บอกว่าถ้าไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ก็จะใช้งาน WhatsApp ต่อไม่ได้ แต่ไม่ได้ลงรายละเอียด

TechCrunch มีข้อมูลเพิ่มเติมจากอีเมลที่ WhatsApp แจ้งไปยังพาร์ทเนอร์ ระบุว่า WhatsApp จะแจ้งผู้ใช้งานเป็นระยะให้ยอมรับข้อตกลงใหม่ แต่หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับ หลังวันที่ 15 พฤษภาคม ก็จะยังรับสายเข้าโทรเสียง และรับการแจ้งเตือนได้ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง (WhatsApp บอกว่าไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น) แต่จะไม่สามารถอ่านหรือส่งข้อความในแอปได้

ที่มา: TechCrunch

WhatsApp

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/121310