www gsb or th ลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 บาท ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เพื่อการดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 3 ปี

สามารถเข้าไปลงทะเบียน ได้ที่ www.gsb.or.th

from:https://www.9tana.com/node/gsb-50000-loan/