Workday เปิดตัวระบบ Vaccine Management ช่วยธุรกิจองค์กรให้กลับมาเปิดดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Workday ได้ออกมาประกาศเปิดตัวระบบ Vaccine Management System เพื่อช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลนั้นสามารถระบุได้ว่าผู้บริหารหรือพนักงานคนใดได้รับการฉีดวัคซีนสำหรับป้องกัน COVID-19 แล้ว และจะได้วางแผนการกลับมาเปิดทำการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Credit: Workday

ความสามารถ Vaccine Management นี้จะถูกรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งในระบบ Return to Workplace ของ Workday โดยจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของการมีภูมิต้านทานโรคภายในองค์กรได้, วางแผนดำเนินการในภาวะฉุกเฉินได้ และช่วยกำหนดการทำงานให้กับพนักงานแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีความสามารถดังนี้

  • มีระบบกลางสำหรับตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยงและภูมิต้านทานโรคภายในองค์กรได้ โดยพนักงานแต่ละคนจะมีการระบุสถานะภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นมา
  • สามารถวางแผนด้านพื้นที่ทำงานภายในออฟฟิศ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • มีเครื่องมือสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานสามารถรายงานถึงสถานะการรับวัคซีนได้ โดยยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงานอยู่
  • รองรับการใช้งานในธุรกิจที่มีโจทย์ด้านนี้เป็นพิเศษ เช่น หน่วยงานสาธารณสุข หรือธุรกิจบริการ

ปัจจุบันระบบของ Workday ถูกใช้งานเพื่อดูแลพนักงานในธุรกิจองค์กรชั้นนำทั่วโลกแล้วมากกว่า 45 ล้านคน

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Vaccine Management ของ Workday สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.workday.com/en-us/solutions/need/covid-19/return-to-work.html

ที่มา: https://www.zdnet.com/article/workday-adds-vaccine-management-to-return-to-workplace-offering/#ftag=RSSbaffb68

from:https://www.techtalkthai.com/workday-launches-vaccine-management-system-to-help-business-return-to-work/