Grafana Cloud เปิด Free Tier แล้ว

สำหรับผู้สนใจในการใช้งาน Grafana ในงานของตน วันนี้มีการออก Free Tier ในบริการคลาวด์แล้ว

credit : Grafana

Grafana Labs เองมีบริการ Cloud ของตนอยู่แล้ว ซึ่งวันนี้มีการประกาศ Free Tier ออกมา โดยมีคุณสมบัติคือสามารถเก็บ Log ไม่เกิน 50 GB และ Metrics (https://grafana.com/docs/grafana-cloud/billing-and-usage/metrics/) นานไม่เกิน 14 วัน ใช้งานได้ไม่เกิน 3 คน รวมถึงมี Prometheus และ Graphite ได้ไม่เกิน 10,000 Series อีกมุมหนึ่งในด้านของผู้ใช้งานที่เสียเงินหรือ Pro plan จะมีพื้นที่ของ Log ถึง 100 GB อายุการเก็บ 30 วัน รวมถึงมี Prometheus และ Graphite ได้ไม่เกิน 15,000 Series ทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอบโจทย์มือใหม่ผู้ที่ต้องการริเริ่ม

ที่มา : https://techcrunch.com/2021/01/12/grafana-labs-adds-a-free-tier-to-its-managed-observability-platform/ และ https://www.zdnet.com/article/grafana-cloud-adds-free-tier/

from:https://www.techtalkthai.com/grafana-cloud-launches-free-tier/