Discovery Processes and Auto-create Bot: ฟีเจอร์ตัวช่วยในการพัฒนา RPA

ปัจจัยหนึ่งในการพัฒนา RPA หรือ Robotic Process Automation ให้ประสบความสำเร็จ คือ “ขั้นตอนในการเลือกกระบวนการ”

จากผลสำรวจพบว่า 65% ของเวลาในการพัฒนาจะถูกใช้การค้นหากระบวนการที่จะนำ RPA มาช่วยงาน ซึ่งต้องใช้ Business Analyst ที่มีความเข้าใจ RPA ร่วมกับคน  ที่เข้าใจแต่ละกระบวนการจริงๆ (Subject Matter Expert) และหลายครั้งพบว่าเวลาที่เสียไปทั้งหมดนั้น ผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็นกระบวนการที่ไม่เหมาะสมสำหรับการออกแบบระบบ RPA

เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดดังที่กล่าวมา Automation Anywhere ได้นเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์มาออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ในชื่อ “Discovery Bot” ที่จะวิเคราะห์การทำงานจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน พร้อมจดจำขั้นตอน และเวลาที่ใช้ทำงาน เพื่อนำไปประเมินความน่าจะเป็นในการใช้ RPA ส่งไปยัง RPA Business Analyst ให้ช่วยรีวิว จากนั้น RPA Manager จะทำการอนุมัติกระบวนการนั้นๆ เพื่อให้ระบบสร้าง Bot ให้โดยอัตโนมัติ

ทำไมต้อง Process Discovery by Automation Anywhere

  • Speed of Automation ช่วยลดเวลาในการพัฒนา RPA
  • Boarder Process Selection ค้นหาโอกาสในการพัฒนา RPA ได้ในมุมกว้าง
  • Leading to Hyperautomation ให้บอทมาสร้างบอทเพื่อเพิ่มความเร็วในการพัฒนาระบบ

โดยกระบวนการทำงานของ Process Discovery นั้น มีขั้นตอนดังนี้ จดจำการทำงานแต่ละขั้นตอน สร้างภาพกระบวนการทำงาน ระบุความน่าจะเป็นของกระบวนการที่ออกแบบ วิเคราะห์ ROA และความสำคัญ สร้างบอทโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะปรับปรุงและติดตั้งบอท

สามารถชมการทำงาน Process Discovery ของ Discovery Bot เพิ่มเติมได้ที่วิดีโอด้านล่าง

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูล RPA และ Process Discovery เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ www.iamconsulting.co.th

from:https://www.techtalkthai.com/improve-your-rpa-with-process-discovery-by-automation-anywhere/