iPad รุ่นที่ 8 มีสาย USB-C to Lightning และหัวชาร์จ 20W ใส่มาในกล่อง

ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพร์มากเมื่อข้อมูลทางเทคนิคเผยว่า […] More

from:https://www.iphonemod.net/ipad-gen-8-usb-c-to-lightning-and-20w-adapter-in-box.html