AirPods Pro Firmware เวอร์ชัน 2C54 ทำให้ฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนทำงานได้ไม่ค่อยดี

Airpods Pro 2c54มีรายงานว่าหลังอัปเดต AirPods Pro Firmware เป็นเวอร์ชัน 2C54 พบว่าฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนทำงานได้ไม่ค่อยดี แต่เบส, การตอบสนองความถี่ ดีขึ้น AirPods Pro Firmware เวอร์ชัน 2C54 เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2019 ที่ผ่านมา Apple ปล่อยอัปเดต Firmware เวอร์ชัน 2C54 สำหรับ AirPods Pro  โดยหลังจากนั้น Rtings เผยผลการทดสอบพบว่าฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนทำงานได้ไม่ค่อยดี รายงานเผยว่า AirPods Pro Firmware เวอร์ชัน 2C54 ลดประสิทธิภาพการแยกเสียง, ช่วงเสียงของเบส ส่งผลต่อฟีเจอร์ ANC (ตัดเสียงรบกวน) ที่บล็อคเสียงจากภายนอกอย่างเช่นเสียงเครื่องยนต์ เครื่องบิน ได้ไม่ค่อยดีเมื่อเปรียบเทียบกับ Firmware ก่อนหน้า อย่างไรก็ตามถึงแม้ AirPods Pro Firmware เวอร์ชัน 2C54 จะทำให้ฟีเจอร์ ANC ทำงานได้ไม่ค่อยดี แต่ก็มีการปรับปรุงในด้านอื่นด้วย เช่น เสียงเบสดีขึ้น การตอบสนองต่อความถี่ดีขึ้น เสียงกลางและสูงแม่นยำขึ้น […]

from:https://www.iphonemod.net/airpods-pro-firmware-2c54-drop-anc-performace.html