ทีโอที และ กสท รวมกิจการเป็นหนึ่งเดียว เรียกใหม่ว่า โทรคมนาคมแห่งชาติ เดินหน้า 5G เต็มสูบ!!

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียว ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้เรียกชื่อบริษัทใหม่ว่า โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom) โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100%

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกรอบเวลาให้ทั้ง 2 บริษัท ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การควบรวมกิจการ ทีโอที และ กสท เป็นหนึ่งเดียว เพื่อช่วยให้รับมือการแข่งขันในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสของการไปสู่ธุรกิจในอนาคตร่วมกัน ซึ่งรวมถึงธุรกิจ 5G

ทั้งนี้ ตัวแทนของ ทีโอที และ กสท ยังเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูล 5G โดยได้เดินทางไปรับเอกสารจากสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเปิดให้ยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ และจะพร้อมเปิดประมูล 5G อย่างทางการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา – MGRonline
https://www.flashfly.net/wp/281188

from:https://www.flashfly.net/wp/281188