ฟรี eBook เรื่อง “Cybersecurity: The Beginner’s Guide” ถึงวันที่ 17 ธันวาคมนี้เท่านั้น

Packt Publishing ร่วมกับ Security Training Share เปิดให้ดาวน์โหลด eBook เรื่อง Cybersecurity: The Beginner’s Guide มูลค่า $29.99 (ประมาณ 900 บาท) ฟรี จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2019 นี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เป็นที่ทราบกันดีว่า อุตสาหกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยังขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเป็นจำนวนมาก สื่อชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Forbes Magazine, Tech Republic, CSO Online, DarkReading หรือ SC Magazine ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้และพยายามผลักดันให้เกิดความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชนทุกคน

ด้วยเหตุนี้ Dr. Erdal Ozkaya ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงได้จัดทำ eBook ฉบับนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทุกคนควรทราบ ความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และวิธีการที่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงปลอดไซเบอร์และช่วยอุดช่องว่างความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทางด้านนี้

eBook ฉบับนี้มีความยาวทั้งสิ้น 391 หน้า แบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บท ดังนี้

 • บทที่ 1: ความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • บทที่ 2: วิวัฒนาการของความมั่นคงปลอดภัย จากยุคดั้งเดิม สู่ยุคใหม่ สู่ยุค ML และ AI
 • บทที่ 3: เรียนรู้เทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • บทที่ 4: ทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • บทที่ 5: เจาะลึกแนวคิดของแฮ็กเกอร์
 • บทที่ 6: เข้าใจถึง Reactive, Proactive และ Operational Security
 • บทที่ 7: Networking, Mentoring และ Shadowing
 • บทที่ 8: แนะนำแล็ปด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากทั่วโลก
 • บทที่ 9: การทดสอบความรู้และใบรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • บทที่ 10: แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Security Intelligence
 • บทที่ 11: ความเห็นจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • บทที่ 12: แนะนำการเข้าทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

from:https://www.techtalkthai.com/free-ebook-cybersecurity-the-beginner-s-guide/