NIST ออกเอกสารสรุปเทคโนโลยี Blockchain ฉบับเต็ม ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดได้ฟรี

หลังจากที่สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ สหรัฐฯ (NIST) เปิดให้ดาวน์โหลดเอกสาร Blockchain Technology Overview ฉบับร่างไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ล่าสุดทาง NIST ได้อัปเดตเอกสารดังอล่าวเป็นฉบับเต็มความยาว 57 หน้า เพื่อให้เหล่านักธุรกิจสามารถนำไปศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain รวมไปถึงประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจของตน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

NIST ออกเอกสาร Blockchain Technology Overview โดยมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับบรรดาเหล่านักธุรกิจที่กำลังให้ความสนใจจากกระแสการตื่นตัวของ Blockchain เป็นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อให้เหล่านักธุรกิจมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยี และนำไปประยุกต์ใช้หรือลงทุนได้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก Blockchain นั้นถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะและยากต่อการทำความเข้าใจ เอกสารฉบับนี้จึงถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแก้โจทย์ตรงนี้โดยเฉพาะ

เอกสารฉบับนี้มีความยาว 57 หน้า เนื้อหาเขียนให้เข้าใจได้ง่ายแม้ไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือ IT มากนัก รวมไปถึงมีรูปภาพประกอบและไดอะแกรมเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการอธิบายเทคโนโลยีในส่วนของ Cryptocurrency และ Hyperledger ด้วย

เนื้อหาภายในเอกสาร Blockchain Technology Overview ประกอบด้วย

  • บทนำ
  • Blockchain Categorization
  • Blockchain Components
  • Consensus Models
  • Forking
  • Smart Contracts
  • Blockchain Limitations and Misconceptions
  • Application Considerations
  • บทสรุป

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรีที่นี่ [PDF]

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.nist.gov/publications/blockchain-technology-overview

from:https://www.techtalkthai.com/blockchain-technology-overview-by-nist/

Advertisements