Siam Outlet ร่วมมือภาครัฐตอบสนองด้าน E-Fulfillment ให้เดินหน้าธุรกิจได้ครบวงจรสำหรับรายย่อย

ธุรกิจที่ให้บริการแบบ E-Fulfillment ที่ให้บริการในไทยนั้น ยังมีอยู่เพียงไม่กี่ราย เมื่อเทียบกับจำนวนธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือร้านค้าออนไลน์ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และการขยายธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของ Siam Outlet ก็ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือและยกระดับให้แก่ธุรกิจรายย่อยได้มีโอกาสที่ดีขึ้น

ความร่วมมือของ Siam outlet ผู้ให้บริการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ สำหรับองค์กรธุรกิจและร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร ที่ร่วมมือกับองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดแผนระยะ 10 ปี เพื่อพัฒนาระบบและยกระดับคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้าให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย (Thailand e-Fulfillment Hub)

นางสาวพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม เอาท์เลต จากัด กล่าวว่า ภายใต้ ความร่วมมือระหว่าง สยาม เอาท์เลต และองค์การคลังสินค้า จะช่วยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมซึ่งบริษัทได้พัฒนาขึ้นเองโดยเฉพาะ รวมถึงเทคโนโลยีระบบซอฟท์แวร์ด้านการ บริหารจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ และอี-ฟูลฟิลเมนท์ มาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดกับองค์การคลังสินค้า ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทีมงานบุคลากรมืออาชีพ เชื่อว่าจะช่วยรองรับเทรนด์การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยและภูมิภาค พร้อมตอบโจทย์การให้บริการผู้ค้าและผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างไร้รอยต่อ

ทางด้านของความร่วมมือนั้น จะกำหนดในรูปแบบและแผนระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 – 2570) สำหรับพัฒนาพื้นที่คลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า เพื่อให้บริการคลังสินค้าในลักษณะศูนย์กระจายสินค้าสาหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ระดับภูมิภาค (Regional e-Fulfillment Hub) เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งเป็นบริการด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย รวมถึงผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างครบวงจร

ทั้งนี้ บริการของศูนย์กระจายสินค้าสาหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ระดับภูมิภาค หรือ “อี-ฟูลฟิลเมนท์ ฮับ” จะครอบคลุม ถึงการให้บริการพื้นที่เก็บสินค้า (Warehousing / Storage Service) การจัดการสั่งซื้อ การหยิบและบรรจุหีบห่อ (Pick & Pack) รวมถึงการจัดส่งจนถึงมือลูกค้าปลายทาง (Shipping / Delivery Service) ซึ่งทุกกระบวนการจะ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการบริการและการลดต้นทุนของธุรกิจ

 
Source: thumbsup

from:https://thumbsup.in.th/2018/07/siam-outlet-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87/

โฆษณา